Putnici Poslovni

Organizacijska struktura

Unutarnje ustrojstvo

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zračne luke Dubrovnik od dana 31. listopada 2016 godine uređena je organizacijska struktura Zračne luke Dubrovnik d.o.o., nazivi sektora, organizacijskih jedinica unutar svakog sektora te nazivi svih radnih mjesta. Organizacijsku shemu možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava i vlasništvo

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. upisana je u sudski registar u ožujku 1994 godine sa sjedištem u Čilipima. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital društva iznosi 547.050.000,00 kuna. Društveni ugovor Zračne luke Dubrovnik d.o.o i Poslovnik o radu Nadzornog odbora možete preuzeti na dnu stranice.

Uprava društva:
Glavni direktor: Frano Luetić

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika
3. Vilma Kosović, član
4. Ivana Šušnjić, član
5. Luka Klaić, član
6. Irena Gerovac Zrnić, član
7. Ivo Miletić, član

Revizorski odbor:
1. Mato Begović, predsjednik
2. Mario Curić, član
3. Ivica Martić, član

01.01.2019. godine u Zračnoj luci Dubrovnik je bilo ukupno 393 radnika.