Zračna luka Dubrovnik d.o.o. upisana je u sudski registar u ožujku 1994 godine sa sjedištem u Čilipima. Društvo je dana 23. studenog 1998. godine odlukom IT-98/2198-3 MBS:060145601 upisalo usklađenje općih akata i temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Temeljni kapital društva iznosi 547.050.000,00 kuna.

UPRAVA DRUŠTVA
Glavni direktor
Frano Luetić

Nadzorni odbor:
1. Mario Curić, predsjednik
2. Ivica Martić, zamjenik predsjednika
3. Vilma Kosović, član
4. Ivana Šušnjić, član
5. Luka Klaić, član
6. Irena Gerovac Zrnić, član
7. Ivo Miletić, član

Revizorski odbor:
1. Mato Begović, predsjednik
2. Mario Curić, član
3. Ivica Martić, član

Društveni ugovor Zračne luke Dubrovnik d.o.o
Poslovnik o radu Nadzornog odbora

01.01.2019. godine u Zračnoj luci Dubrovnik je bilo ukupno 393 radnika.