• bg1
  • bg2
  • bg3
  • bg4

Frano Luetić imenovan novim direktorom Zračne luke Dubrovnik

Na današnjoj Skupštini Zračne luke Dubrovnik d.o.o. donesena je Odluka o imenovanju gosp. Frana Luetića za direktora Društva do provedbe postupka izbora direktora društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o. sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupka odabira i imenovanju kandidata za predsjednike i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatske (Narodne novine, broj 19/17), a najdulje na vrijeme od šest mjeseci.