Br.leta
Operator
Za
Preko
Planirano
Očekivano
Stvarno
Napomena
  Tuesday, 17.01.2017
TK0440
THY
ISTANBUL
11:45
11:45
OTKAZAN
C3178
TDR
MUNICH
13:00
13:00
OU669
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
OS8404
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
C3822
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:55
OU5259
TDR
RIJEKA
SPLIT
13:55
13:55
OU418
CTN
FRANKFURT
16:30
16:30
LH5991
CTN
FRANKFURT
16:30
16:30
LO4291
CTN
FRANKFURT
16:30
16:30
SK9312
CTN
FRANKFURT
16:30
16:30
SQ2414
CTN
FRANKFURT
16:30
16:30
OU665
CTN
ZAGREB
21:50
21:50
  Wednesday, 18.01.2017
OU661
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
OS8402
CTN
ZAGREB
06:40
06:40
C3178
TDR
VIENNA
13:00
13:00
OU669
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
OS8404
CTN
ZAGREB
13:20
13:20
OU665
CTN
ZAGREB
16:10
16:10
OS8406
CTN
ZAGREB
16:10
16:10
TK8035
CTN
ZAGREB
16:10
16:10